Güvenlik Kamera Kayıt Sistemi Aydınlatma Metni

KAYIKÇI DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

GÜVENLİK KAMERA KAYIT SİSTEMLERİ AYDINLATMA METNİ

 (“Aydınlatma Metni”)

 

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, Kayıkçı Demir Çelik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“Kayıkçı Demir Çelik” veya “Şirket”) lokasyonlarında kullanılan güvenlik kamerası kapalı devre kayıt sistemleri vasıtasıyla toplanan kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak veri sahiplerinin aydınlatılması amacı ile kaleme alınmıştır. 

 

1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Kayıkçı Demir Çelik, sizlerden elde edilen kişisel veriler bakımından KVKK ve ilgili düzenlemeler uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatına haiz olup tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür.

 

Adres     : Çerçiler  Mh. Ankara Bulvarı No:10 Merkez Karabük

Telefon  : +90 370 452 01 01

E-posta  : muhasebe@kayikcidc.com.tr

 

2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Şirketimize ait lokasyonlarda yer alan güvenlik kameraları ile görsel veri kaydı yapılmakta olup,işitsel veri (Ses ) kaydı yapılmamaktadır.

 

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Güvenlik kameraları vasıtasıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un beşinci ve altıncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aşağıdaki amaçlarla sınırlı olmak üzere (“Amaçlar”) işlenebilecektir:

 

Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi,

Şirketimize ait binaların güvenliğinin sağlanması amaçları dâhilinde şirketimizde çalışanların, müşterilerin ve demirbaşın güvenliğinin sağlanması ve korunmasına yardımcı olmak ve olası hukuka aykırılıkların tespiti ve delillerinin elde edilmesi,

İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,

Mal üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,

İç denetim/soruşturma faaliyetlerinin yürütülmesi,

Talep/şikâyetlerin takibi,

Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

4. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un sekizinci ve dokuzuncu maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerineaktarılabilecektir.

 

5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ TOPLAMAMIZIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Güvenlik kameraları vasıtasıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanunun beşinci maddesinde yer alan: “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

 

6. KİŞİSEL VERİLERİNİZİn saklanma süreleri

Kişisel verileriniz, şirketimize ait lokasyonlarda yer alan kapalı devre kamera sistemleri vasıtasıyla elektronik ortamlarda toplanmakta, işbu Aydınlatma Metni'nin üçüncü maddesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda, 30 (otuz) günlüksüre boyunca dijital ortamda muhafaza edilmektedir.

 

7. ERİŞİM YETKİSİ VE VERİ GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİ

Dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara yalnızca sınırlı sayıda Kayıkçı Demir Çelikçalışanının erişimi bulunmaktadır. Şirketimiz güvenlik kamera kayıtlarına ve canlı kamera görüntülerine erişim yetkisi bulunan tüm personel; gizlilik taahhütnamesi ile erişilen verilerin gizliliğini koruyacağını beyanetmektedir. 

 

Hiçbir şekilde mahremiyet ihlali yapılmamakta, (tuvaletler gibi) güvenlik amaçları aşılmamaktadır. İşbu veri işlemelerinde, ilgililer, veri sorumlusu veya yetkilendirildiği kişi tarafından Kanun'unonuncu maddesi gereğince aydınlatılmaktadır.(İzlemenin yapıldığı alanların girişlerine izleme ve kayıt yapılacağına ilişkin bildirim yazısı asılmaktadır.)

 

Kanun'un on ikinci maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler alınmaktadır. Bu kayıtlara erişim/izleme, sadece sınırlı sayıda ve gizlilik taahhüdünde bulunan şirket çalışanınca veya anlaşmalı şirketle yapılmakta, ilgili veriler dijital ortamda veri kayıt sistemine kaydedilmektedir. Kanun'un on ikinci maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler alınmaktadır. 

 

8. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN 6698 SAYILI KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un on birinci maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde, bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde, zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

               

Yukarıda sıralanan, ilgili kanun ve sair mevzuat dâhilinde öngörülen yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi dilekçe ile yukarıda yer verilen adresimize bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”in beşinci maddesi uyarıca kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle muhasebe@kayikcidc.com.tradresine iletebilirsiniz.

 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda düzenlenen yöntemlerle şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nca bir ücret öngörülmesi halinde, şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

 

Saygılarımızla.

Kayıkçı Demir Çelik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi.

Resim
X